Цели

This post is also available in: English (Английски) Türkçe (Турски) ქართველი (Грузински) Română (Румънски)

ОСНОВНИ ОБЩИ ЦЕЛИ Повишаването на осведомеността на обществените институции и местните власти е ключов момент за намаляването и управлението на речните и морските отпадъци в крайбрежната зона и на морското дъно, както и на трансграничния пренос на отпадъци. Визуалните и аудиовизуалните материали играят важна роля за повишаване на осведомеността и обучението на всички заинтересовани страни. Анимацията и играчките за деца, листовките, видеоклиповете, работните срещи и симпозиуми ще бъдат полезни за обясняване на въздействието на отпадъците в морската среда върху природата и обществото като цяло. Хидродинамичният модел, използващ интернет портал и ГИС данни, също ще помогне за илюстриране на трансграничното движение на отпадъците. Проектът се занимава основно с идентифицирането, управлението и смекчаването на въздействието на отпадъци при източниците, както и с  повишаване на осведомеността на гражданите.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ Повишаване на осведомеността и отговорността на заинтересованите страни за намаляване на морските отпадъци Организиране на обучения, срещи, интервюта, програми за масови медии, срещи и работни срещи на кръгли маси, издаване на дипляни, брошури и плакати за целевите групи на различни възрастови и социални нива чрез предоставяне на различни средства за осведомяване и  материали; производство на анимационен филм и играчки за деца, теренни проучвания за студенти, местни жители и представители на институции, попълване на въпросници за изследване на общественото мнение и нагласи на целевите групи, създаване на лесен за използване интернет базиран портал с ГИС бази данни, демонстриращ модел на движение на морските отпадъци.

Определяне на пропорциите на потенциалните източници за морски отпадъци Има много различни източници за морски отпадъци. Определянето и управлението на отпадъците трябва да бъде първата стъпка за смекчаване на въздействието, намаляването и повторното използване на отпадъците. Стратегически намаляването и рециклирането на отпадъците при източниците са по-икономични, безвредни за околната среда и управляеми подходи от йерархията на отпадъците. Определяйки източниците на морски отпадъци и начините на пренос, всяка държава ще набележи сектор от своята идентифицирана зона за полеви проучвания. Ще бъде извършена класификация на източниците на отпадъци. Разработване на методи за смекчаване на въздействието и определяне на стратегии за почистването на морските отпадъци Дейностите в подкрепа на методите за намаляване на морските отпадъци трябва да се  организират от отговорните власти и да се извършват от хората в градове и села. Данните от отговорните институции ще бъдат анализирани количествено. Резултатите от този анализ ще дадат насоки на местните власти как да подобрят алтернативните методи за управление на отпадъци (повече кошчета, повече камиони за събиране на отпадъци, компостиране на органични отпадъци, рециклиране). Резултатите ще очертаят зони с  натрупване на отпадъци по крайбрежието и ще дадат насоки за успешни решения за почистване на твърдите отпадъци и смекчаване на въздействието им върху природата и обществото.


This website has been produced with the financial assistance of the European Union and was funded by the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 (Project Number BSB785).
The contents of this website are the sole responsibility of Karadeniz Technical University and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

Black Sea CBC
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negociations