Обобщение

This post is also available in: English (Английски) Türkçe (Турски) ქართველი (Грузински) Română (Румънски)

Черноморските брегове са уязвими на натиск от антропогенни и техногенни дейности, а източниците на морски отпадъци са басейнов проблем, който е тясно свързан с екосистемата и общественото здраве, опазването на околната среда, морските местообитания, биологичното разнообразие и устойчивото развитие в региона на Черно море. Морските отпадъци имат отрицателно въздействие върху популациите, екосистемите, живата и неживата природа и икономиката.

Проектът „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer) насърчава междусъседското сътрудничество, повишаването на осведомеността, използването на иновативни методи и трансграничния обмен на информация в съвместни дейности за намаляване на морските отпадъци, провеждани от шест партньори (НПО, висши учебни заведения и научноизследователски институти) от четири черноморски държави: Турция, Румъния, България и Грузия. Проектът отчита културните различия и разработва стратегии за повишаване на осведомеността съобразени със спецификата на отделните държави.

Основната задача на проекта е да достигне до тези целеви групи, които имат най-съществено влияние върху процеса за намаляване на отпадъците при източника. В проекта се използва подходът „отдолу-нагоре“ по време на обучителните и информационните дейности. При този подход основни целеви групи са домакините, учениците и студентите, рибарите, местните първенци мухтари, активисти на неправителствените организации, представители на местните власти и отговорните институции. Освен това ще се работи с жителите на градове и села, с представители на туристическите агенции  и морския транспорт, които ще бъдат информирани за въздействието на отпадъците върху морската среда и човешкото здраве чрез различни образователни и обучителни инструменти.

Учени, секторни експерти и запознати с темата НПО ще обединят усилията си за подпомагане на общественото осведомяване и образование. В проекта е предвидено използването на много дейности като обучения, проучвания на терен, изследователски плавания, създаване на модели за визуализация и други форми и материали за въздействие върху целеви групи като жени домакини, студенти, деца, представители на местните власти и отговорните институции. Срещи, обучителни семинари, телевизионни програми, анимационни филми, играчки, карти за игра и др. ще предават ясни послания за въздействието на отпадъците върху морската среда и човешкото здраве.

За да се избегне или намали съдържанието на найлонови торбички в кухненските отпадъци, домакините от града ще бъдат обучени да произвеждат градински компост от органични отпадъци. Важен продукт ще бъде моделът за движение на отпадъците, който ще демонстрира пътя им от източниците до морето. Базираният в интернет хидродинамичен модел използващ ГИС данни е един от най-ефективните методи за демонстриране и проследяване разпределението и натрупването на отпадъци. Той ще послужи успешно за информиране на заинтересованите страни. Две изследвания чрез анкети на обществените познания и нагласи в началото и края на проекта ще отразят нивото на познание и отношение към морските отпадъци и готовността на потребителите за промяна в навиците им и тяхната ангажираност с проблема.

Проектът цели да обхване пряко между 4000 и 4500 представители на заинтересованите страни и въздейства непряко върху повече от 1 000 000 бенефициенти във всички партньорски държави.


This website has been produced with the financial assistance of the European Union and was funded by the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 (Project Number BSB785).
The contents of this website are the sole responsibility of Karadeniz Technical University and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

Black Sea CBC
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negociations