İlerleme Raporu 1

This post is also available in: English (İngilizce)


LitOUTer-PR1-T1.D1 [GA T1 (T1.1 – T1.1.1)] / 29.12.2020

Özet (ABSTRACT)

Bu belge, Karadeniz Havzası Ortak Oprerasyonel programı 2014-2020 tarafından finanse edilen LitOUTer”Karadeniz Ekosisteminin Korunması için kamu Bilincinin Arttırılması ve Deniz Çöpünün Azaltılması” BSB-785 projesinin bir parçasıdır.

Rapor, ulusal, bölgesel ve uluslararası yasal çerçeve ve yararlanıcıların projelerinden oluşmaktadır. Rapor, GAT1’in bir çıktısıdır. Raporun içeriğine göre, proje yararlanıcıları, proje faaliyetlerini daha anlaşılır, kolay uygulanabilir ve tüm yararlanıcılar için aynı sorumluluklara sahip, aynı bölgesel ve uluslararası mevzuatlara bağlıdır.

Bu raporda, deniz çöpü kirliliğinin karmaşık sınır ötesi çevre sorunu ile ilgili Türk, Gürcü, Romanya ve Bulgar ulusal ve bölgesel ve uluslararası yasal ve politika çerçevesini sunmaktadır. Deniz çöpü sorunu, çoğunlukla, hızla artan plastik üretimi ve kullanımının, katı atık yönetimindeki eksikliklerlerin birlikte oluştuğu bir sorundur.

Yağ bazlı polimerler son derece çok yönlü malzemeler olsa da, fiziksel ve kimyasal özellikleri onları deniz ve kıyı ortamında çok kalıcı kılar. 2010 yılında okyanuslarda ve denizlerde tahmini plastik atık salımı 4,8 ila 12,7 milyon metrik ton arasında derecelendirildi ve bu rakamların 2025 yılına kadar 100 ila 250 milyon metrik tona çıkması beklenmektedir (Jambeck, J. ve diğerleri, 2015). Karadeniz bu küresel eğilimin bir istisnası değildir, bu nedenle tüm kıyı ülkeleri ve daha geniş havza olarak, deniz çöpü kirliliğini azaltmak için acilen çeşitli önlemlere ihtiyaç duymaktadır. Bulgaristan ve Romanya, Karadeniz’e kıyısı olan iki AB üyesidir ve yalnızca yerel ve ulusal düzeyde değil, aynı zamanda bölgesel ölçekte ve küresel girişimler ve stratejiler doğrultusunda deniz çöpünün azaltılmasını desteklemek için çeşitli politikalar uygulamaya koymaktadır. Projenin amacı doğrultusunda, deniz çöpü kirliliğini azaltmaya yardımcı olacak konularda farklı paydaş gruplarının farkındalığını artırmak olduğu için, rapor ulusal politika çerçevesinin bazı önemli yönlerine odaklanmıştır. Deniz çöpü politikasının bir parçası olarak alınan bu önlemler, atıkların önlenmesi, katı atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, kara ve deniz kaynaklı kaynaklardan deniz çöpü boşaltımının önlenmesi, kıyıda ve denizde temizlik faaliyetleri ile kapasite oluşturma ve izlemedir. Bu parametreler, atık yönetimi hiyerarşisinin ilkeleriyle ilgilidir ve bunların politika çerçevesinde tanımlanması, etkin bilinçlendirme faaliyetlerine sağlam bir destek sağlayacaktır.

Karasal ve denizel kaynaklardan çöpün boşaltılmasını önleyen yasal önlemler oldukça başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Deniz kirliliğinin önlenmesinde önemli bir rol, liman kabul tesislerinin iyileştirilmesi ve ilgili AB ile ilgili mevzuatın uygulanmasıyla gemicilikten kaynaklanan deşarjın önlenmesindeki iyileşmedir.

Deniz çöpü, ulusal atık yönetimi mevzuatı tarafından özel olarak hedeflenmemiştir ve atıkların genel yönetimindeki iyileştirme, deniz çöpüyle ilgili genel durumun iyileştirilmesine yol açabilir. Bu politikanın güçlü yönleri, farkındalık yaratmayı desteklemek ve deniz ortamında atık sorunları hakkında bilinçlendirme faaliyetleri ve eğitim için konuların seçimine rehberlik etmek için kullanılabilir. Atık yönetimi ile ilgili politikalar, azalt-yeniden kullan-geri dönüştür yaklaşımıdır, ancak burada özellikle geri dönüşüm hedeflerinin uygulanması açısından iyileştirme için de yer vardır. Kıyı temizliği ve atık giderme önlemleri, özellikle balık ağlarından ve ekipmanlarından kaynaklanan atıklarla ilgili önlemlerin oldukça etkili olduğu düşünülmektedir. Deniz çöpü politikalarının bir parçası olması gereken kapasite geliştirme ve izleme önlemleri, daha fazla dikkat gerektirmelerine rağmen öngörülmektedir. AB çevre mevzuatı, ulusal mevzuata tutarlı bir şekilde aktarılmaktadır. Deniz çöpünün azaltılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin yeterli finansmanına ve iyileştirilmesine, deniz çöpünün azaltılmasına yönelik izleme önlemlerine, araştırmaya ve yeniliğe ihtiyaç vardır, Genişletilmiş üretici sorumluluğu, içecek kapları için depozito iade programlarının getirilmesi, idari kapasite geliştirme ve uygulama kapasitesi ve deniz çöpü azaltma mekanizmaları gibi ilkelerin tanıtımına da ihtiyaç vardır. Tüm bunlar, deniz çöpü kirliliğini azaltmak için farkındalık yaratma konusunda çeşitli fırsatlar sunar.

Deniz çöpü değerlendirmesi üzerine araştırma yapılarak rapor edilen veriler, deniz çöpünün sahillerde ve karadeniz’de açık deniz sahasında tüm kıyı boyunca yaygın olarak yayıldığını kanıtlamıştır. Bildirilen yoğunluk sayıları çok endişe vericidir. Bu konuda kurumsal ve toplumsal farkındalığı artırmalı ve genç nesiller için deniz çöpü eğitiminden başlayarak kurumsal ve toplumsal tüm düzeylerde entegre çok boyutlu bir yaklaşımın acil ihtiyacı vurgulanmalıdır. STK’lar ve gönüllü kuruluşlar dahil olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar dahil edilerek, iyi yapılandırılmış bir strateji belirlemek gerekmektedir. Çöp ile ilgili ilk kaynakların ortadan kaldırılması, sıcak noktaların belirlenmesi ve izlenmesi, çöp uzaklaştırma planlarının uygulanması ve yürütülmesi, düzenli depolama ve atık yönetimi kapasitelerinin belirlenmesi ve olası genişletilmesi, yeniden kullanım ve geri dönüşüm planlarının uygulanması, diğer sürdürülebilirliği ve iyi çevresel durumu elde etmeyi ve ayrıca insan sağlığı ve ekosistemlere yönelik risklerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan ilgili önlemlerin alınmasını içermektedir.

LitOUTer-PR1-T1.D2 [GA T1 (T1.2 – T1.2.1)] / 29.12.2020

Özet (ABSTRACT)

Bu rapor, uzman görüşlerine ve ortak kuruluş tarafından uzun yıllardan beri kullanılan bazı anketlerin ve diğer araçların bulgularına dayanarak, Bulgar paydaşların deniz çöpü konusundaki farkındalık durumunun Karadeniz STK Ağı (PP6) temel değerlendirmesini sunmaktadır. Değerlendirme, uygulanan deneyim ve projelerin bir hesabını ve deniz çöpü sorununa yönelik toplumsal angajmanların ve tutumların bir incelemesini, ayrıca deniz çöpü ile ilgili faaliyetlerin özetini ve iletişim kanalları aracılığıyla Bulgar halkına iletilen ilgili mesajların, geleneksel ve sosyal medya ve yayınları içermektedir. Rapor, deniz çöpünün doğası, nedenleri ve sonuçları, deniz ortamı, insan sağlığı ve ekonomisi için algılanan riskler, sorunun sorumluluğu ve çözümü için beklentiler ve araçlar hakkındaki algılara odaklanmaktadır.

Bulgaristan’daki katılımcı paydaş grupları genelindeki eğilimlerin bir analizini sağlar. Bu incelemenin temel amacı, paydaşların soruna potansiyel çözümler getirme niyetlerini değerlendirmektir. Deniz çöpünün sahilde, sahil boyunca ve denizde birikmesi, Bulgaristan’da 1990’ların ortalarından beri açıkça bir sorun olarak kabul edilmektedir.O zamanlar katı atık kirliliği olarak tanımlanmış ve Uluslararası Karadeniz Günü farkındalık oluşturmak için başlatılan sahil temizliği kampanyalarının odak noktası oluşmuştur.

Daha sonra Mavi Bayrak ve Sahil İzleme destek sağlamıştır. Son on yılda deniz çöpü konusunda farkındalık yaratan çok sayıda AB ve ulusal düzeyde proje ve kampanyalar yapıldı (bu terim 2008’den beri AB Denizcilik uygulamasının başlamasıyla birlikte kullanılmaktadır. Strateji Çerçeve Yönergesi MSFD) ve ayrıca kıyı ve ulusal ve havza düzeyinde temizlik kampanyaları başlatılmıştır. Deniz çöpü sorunları ve plastik kirliliği, son birkaç yıldır geleneksel ve sosyal medyanın sürekli gündemini oluşturmuştur. Bulgar paydaşlar ve özellikle sahil boyunca yaşayan insanlar, deniz çöpünü ve plastik kirliliğini sadece yerel ve ulusal değil, aynı zamanda havza ve sınır ötesi düzeyde de bir sorun olarak kabul etmektedir. Medyada yer alan haberler, ulusal temizlik kampanyaları ve plastik kirliliğini azaltma kampanyaları nedeniyle, kıyıdan uzak yerlerde yaşayan insanların bilinci de önemli ölçüde artmıştır. Plajlarda ve sahil boyunca çöplerin yeri ve bolluğu en çok görünür durumdır ve halk bunun farkındadır. Su kolonundaki ve deniz tabanındaki yüzen çöpler hakkında ayrıntılar çok sık sık ortaya çıkmıyor ancak farkındalık gelişmektedir. Sualtı videoları, deniz tabanının ve limanların deniz boşluğunun çöplerden temizlenmesi, farkındalığını artırmaktadır. Bunlar çeşitli bilinçlendirme kampanyalarının bir parçası olarak rapor edilmektedirler. Deniz sularındaki mikroplastikler hakkında bilgi ve mikroskobik görüntüler veya videolar yeterince mevcuttur.Bulgaristan halkı, özellikle sahile gidenler, sahildeki kafeler ve barlar, turizm ve rekreasyon faaliyetleri ile ilgili olan deniz çöplerinin çoğunun farkındadır. Nakliye, liman ve balıkçılıktan kaynaklanan çöplerin neden olduğu kirliliğin ise farkında değildirler. Atık yönetimi ve atık hiyerarşisine ilişkin uygulamalarla ilgili konular halk tarafından her zaman anlaşılması kolay değildir. Çevre eğitimi faaliyetleri, medya ve STK katılımından gelen desteğe bağlı olarak çöpün yolları ve dağılımı hakkındaki bilgiler önemli ölçüde artmaktadır. Plaj çöpü izleme, özellikle avrupa çevre ajansı’nın (EEA) Marine litterWach uygulaması gibi yenilikçi raporlama yöntemleri ile çöp kaynaklarının, yollarının ve dağıtımının anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Deniz çöpü sorununa yönelik sorumluluklar ve çözümler, Bulgar paydaşlar arasında farkındalık yaratmanın asıl zorluğudur. Bu kesinlikle ortak ülkelerdeki paydaşlar için de geçerlidir. Politika ve kişisel davranıştaki değişiklikler, niyetleri çözümlere dönüştürecektir ve katılımcı paydaş grupları ve kıyı ülkelerinde farklı eğilimler olabilir.


This website has been produced with the financial assistance of the European Union and was funded by the ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 (Project Number BSB785).
The contents of this website are the sole responsibility of Karadeniz Technical University and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

Black Sea CBC
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negociations